Tuto z Regensburgu

Tuto z Regensburgu svatý

* v 9. stol. v Německu. Syn bavorského šlechtice, v mládí připravován na dvorský život a státní záležitosti. Pro znalosti a poctivost jej císař Arnulf ustanovil tajemníkem své kancelář. Ale tento život plný nebezpečí pro duši jej brzy znechutil. Chtěl zachránit svou duši a stal se mnichem v klášteře sv Emmerama v Regensburgu. Bývalý kancléř se tam s největší radostí věnoval nejobyčejnějším službám. Mluví se o něm jako o velmi zbožném mnichu a svatém muži. Jeho vynikající ctnosti nezůstaly skryty. Že dříve vedl záležitosti světské, byl nyní pověřen vedením církevních záležitostí. Po smrti biskupa Alberta 892 zvolen biskupem v Řezně (za vlády císaře Arnulfa). I jako biskup byl znám stále stejnou pokorou a sebezapřením jako mnich. Žil výhradně pro svěřené stádo a obětoval se pro ně. Byl přístupný pro významné i obyčejné lidi, císař Arnulf se na něj obracel v důležitých věcech. Doprovázel císaře na cestě do Francie, kde získal ostatky sv. Dionýsia, žáka sv. Pavla, a uložil je v Řezně. Obdržel od Arnulfa i vzácný Evangeliář psaný zlatým písmem, uložený pak na oltáři v kostele sv. Emmerama. Také postavil zlatý oltář s tisíci drahokamy v kostele sv. Emmerama. Císař Arnulf také klášteru udělil nezávislost na jakékoli jiné moci kromě císařské a papežské a papež privilegium potvrdil. S Arnulfovým nástupcem Konrádem řešil jeho snahu o přesun ostatků sv. Dionýsia a cenný Evangeliář. Problém byl ukončen císařovou smrtí. Tuto se zúčastnil provinční synody v Mohuči 895. Zde byly přijaty např. předpisy k disciplině mnichů. Čechy v 10. stol. patřily do jeho diecéze a sv. Václav k němu poslal poselství, aby přijel pohřbít sv. Ludmilu, po přenesení jejího těla z Tetína na Pražský hrad 925. Při druhé návštěvě Prahy posvětil rotundu sv. Víta na Pražském hradě. V té době patřil k diecézi Regensburg klášter Mondsee. Tam byla přátelská samota a bylo logické, že se stal oblíbeným a často navštěvovaným místem zbožného biskupa. V posledních letech života oslepl, nesl to však s pokorou. + 8.(10.) 10. 931(0) v Mondsee v Rakousku. Jeho tělo spočívá u sv. Emmerama v Regensburgu.