Raso z Andeschsu

Raso (Ratho) z Andeschsu svatý

* kolem 900 v Bavorsku (z rodu hrabat z Diessen – Andechsu, pocházejícího od císaře Arnulfa, jeho otec také Raso), žil na hradě Rathenburg ve městě Werde (Wörth; později dostalo po něm jméno Grafrath, graf = hrabě, Rath/enburg). (Jeho bratr Fridrich zemřel ve Svaté zemi, kam konal pouť, jeho sestra Hatta byla manželkou hraběte Jindřicha z Altdorfu u Ravensburgu a matkou sv. Konráda, biskupa v Kostnici.) Po úspěšné válce Bavorska proti Uhrům za Arnulfa II. a dalších vítězných bojích podnikl slavný rytíř Raso, který podle podání měřil 2,5 m, 948 pouť do Říma a Svaté země. Přivezl domů relikvie několika mučedníků, ve Werde dal postavit klášter k jejich uschování a 952 tam vstoupil jako laický bratr. + tam ještě před dokončením kláštera 19. 6. 954(3). Pochován v klášterním kostele. Již rok po smrti klášter zničen Huny, mniši z kláštera uprchli na Andechs (i s ostatky, přinesenými Rasem, a ty jsou tak dodnes v andechském pokladu relikvií). Kameny využity při pokračování stavby kláštera Unterdiessen. Kaple v Grafrath po Rasově blahořečení Innocencem II. nazvána Earl Rath. Přidělena k nově založeným kanovníkům v Unterdiessen. 1132 probošt Hartwig z Unterdiessen položil v Earl Rath základy nového kostela. Asi o 300 let později 1468 kostel obnoven u příležitosti slavnostního vyzvednutí a průzkumu ostatků svštce pod kardinálem a biskupem Petrem I. z Augsburgu. Ostatky umístěny ve skleněné rakvi na hlavní oltář. Kostel jemu zasvěcen. Dnes krásný rokokový oltář. Nad svatostánkem bohatě zdobená schránka s ostatky. Nad ní mramorová deska s nápisem Svatý Raso, vévoda bavorský. Znázorňován jako rytíř nebo jako vévoda s modelem kostela. Patron proti bolestem při kamenech a při kýle.