Luitgarda

Luitgarda svatá

* 1291 v Schenkenzell v Bádensku – Württenbersku. Ve 12 letech se stala bekyní v bádenském Oberwolfachu. Okolo 1323 založila nedaleko ve Wittichenu v Bádensku klášter klarisek (terciářek) s kostelem sv. Františka, který vedla až do + 16. 10. 1348. Mystička, naplněná velkou láskou a úctou ke Kristovu životu a utrpení. Oficiálně nebyla svatořečena, velmi ctěna v Bádensku. Znázorňována jako řeholnice s růžencem, někdy i s hořícím srdcem nebo monstrancí.