Herman Josef ze Steinfeldu

Herman Josef ze Steinfeldu svatý

* 1160 (50) v Kolíně n. R. Pocházel z chudých rodičů, kteří jej bohabojně vychovávali. Chudoba byla jeho úděl, snášel často hlad a přivykl již v nejútlejším mládí skromnosti, pokoře a tichosti.V sedmi letech začal chodit do školy, kde učením, mravností a zbožností výborně prospíval. Od mladého věku měl mystické milosti. Legenda říká, že se jako chlapec modlil v kostele Kolíně před portrétem Marie s Ježíškem, natáhl ruku a podal Ježíškovi jablko, a ten si jej vzal. Od toho okamžiku bylo pro Hermana jasné, že se stane knězem. Ve 12 letech se však ještě začal učil hodinářem v premonstrátském klášteře ve Steinfeldu v Eifelu. Jako novic byl vyslán na studia do Fríského Mariagaardenu, potom se vrátil, stal se členem řádu (později i knězem) a chtěl žít v tichosti, studiu a rozjímání. Nejdříve však došlo ke zklamání. Opat Heřmana pověřil službou v kuchyni, zásobování, což znamenalo, že neměl skoro vůbec čas na modlitbu. Heřman byl z toho nešťastný, ale PM mu měla zjevit, že právě takovou službou jí dělá největší radost. Od té doby sloužil s radostí. Jako vyučený hodinář také ochotně spravoval klášteru i lidem porouchané stroje. Později se mu ale dostalo naplnění tužeb, stal se kostelníkem (sakristiánem). Začal skládat hymny k poctě PM, kromě modlitby se cvičil v askezi a umrtvování, měl mystická vidění. Pro ně měl i problémy v komunitě. Pro svůj intimní mystický vztah k PM (ve středověku nazýváno mystický sňatek) dostal jméno Josef Heřman. Byl to skromný řeholník a podroboval se přísnému umrtvování a postům. Byl pozván do kláštera cisterciaček v Hovenu u Zülpichu, kde byl duchovním rádcem, aby zde sdělil své mystické zážitky. Neodmítl, i když byl zesláblý přísnými posty a nemocný stářím. Po příchodu prý nakreslil vycházkovou holí obdélník v zemi a řekl: Zde mě pohřběte. O pár dní později už nebyl schopen nastoupit zpáteční cestu a + 7. 4. 1241 (1252). Převezen do Steinfeldu a pohřben v klášterním kostele. Zde dodnes stojí v prostřední lodi jeho sarkofág. Kostel je velmi cenný, např. i nástěnnými malbami z 12. a 14. stol. Svatořečen 1960. Patron matek a dětí, hodinářů. Zobrazován jako chlapec, podávající Marii jablko, nebo jako řeholník, nejčastěji s klíčem u opasku. Jeho atributek je i kalich s růžemi.