Modest

Modest svatý

Druhá pol. 5. stol. byla na křesťanském západě dobou převratných změn. Hroutila se centrální státní správa – 476 byl sesazen poslední západořímský císař Romulus Augustulus gótským vůdcem Odoakarem, který pak poslal císařské insignie do Byzance. De iure se byzantský císař stal vládcem i nad západní částí Římské říše, de facto však na těchto územích panovalo bezvládí. Poslední oporou civilizace se stala struktura katolické církve a její představení v jednotlivých městech – biskupové. 483 na Catalaunských polích porazil franský vládce Chlodvík římského vojevůdce Syargia. Frankové se tak zmocnili území mezi Seinou a Loirou. Téhož roku se v Augustě Treverorum (dnešní Trevír) stal 19. nebo 20. biskupem Modest. Nezastával úřad dlouho (byl nemocný) – po třech letech, asi 486, v Trevíru zemřel. Vedl si však (v době útoků Hunů i morálního úpadku v diecézi) velice dobře, byl skromný a starostlivý. Proto na něj nezapomínali ani noví germánští obyvatelé Porýní a jejich potomci – dnešní národy západní Evropy. Jeho ostatky jsou dodnes ctěny v trevírském benediktinském kostele sv. Matěje. Bývá zaměňován se sv. Modestem mučedníkem.