Gunthildis

Gunthildis svatá ?

V blízkosti starého opatství Plankstetten v diecézi Eichstätt je fara zvaná Biberbach. Zdejší farní kostel je zasvěcen svatým archandělu Michaelovi, Gunthildě a Zikmundovi. Kostel je velmi starý a sv. Gunthilda zde uctívána od nepaměti. Věřící z okolí tam putují hromadně i jednotlivě. Gunthilda * v Suffersheimu v Weissenburgu v Nordgau. Měla na starost dobytek a vedla při své venkovské práci svatý život. Proto se stala vzorem pro služky. Vynikala především soucitem a milosrdenstvím. Její největší radostí bylo dávat almužnu chudým. Modlitbou vyprosila od Boha vytrysknutí dvou pramenů, jednoho ze skály. Jeho voda měla být léčivá pro malomocné. Z těchto zdrojů také Gunthilda napájela dobytek a ten prospíval tak dobře, že krávy dávaly mimořádné množství mléka. Podle legendy když jednou nesla mléko chudým, potkala svého sedláka. Rozzlobeně se jí zeptal, co to nese. Odpověděla, že je to jen voda. On otevřel nádobu a uviděl vodu. Zemřela plná milosti požehnanou smrtí. Naložili tělo na vozíku se dvěma voly a ti ho zavezli na Suffersheim, kde se zastavili a tělo bylo pohřbeno tam. Brzy poté došlo na hrobě k řadě zázraků. Byla zde zbudována kaple. Později se město stalo protestantským a uctívání svatých bylo přeneseno do Biberbachu. Když Gunthilda přesně žila nelze s jistotou říci, ale bylo to asi v 10. stol., protože uprostřed 11. stol., vyvětil sv. biskup Gundekar, který zemřel 1075, na její počest oltář v Biberbachu. + snad 1000 v Suffersheimu.