Gottfrid von Cappenberg

Gottfrid (Bohumír) von Cappenberg svatý

* 1097 na hradě Cappenberg v Dortmundu v Severním Porýní – Vestfálsku, z hraběcího rodu. Vzorně vychován od bohabojných, vznešených rodičů. Stal se vojákem, dosáhl brzy hodnost vysokého důstojníka. Ženatý s Juttou (Jitkou), dcerou hraběte z Arnsbergu. Manželé žili zbožně, prokazovali chudým a nemocným skutky křesťanského milosrdenství, chovali se ke svým poddaným spravedlivě a laskavě, za což byli také od lidí váženi a milováni. Bohumír se jako důstojník úzkostlivě snažil, aby zabránil všemu bezpráví a násilnostem vojáků na chudém lidu. Když však pozoroval, že jeho snahy jsou často marné, začal se obávat, že bude jednou před Bohem klást přísný počet z hříchů, kterých se dopustili jeho vojáci, prosil Boha za dar rady, co má konat, aby sobě i jiným prospíval. Koncem 1120 se pohyboval s vévodou Lotharem Saským, pozdějším císařem Lotharem III., v Münsteru, kde byla při snaze o návrat biskupa Dietricha II. vypálena katedrála. 1122 se setkal s Norbertem z Xanten a byl tak osloven jeho kázáním, že rodný zámek přeměnil na ženský klášter, druhý zámek Ilbenstadt v Hesensku pak na mužské premonstrátské proboštví, kde se stali i s bratem Otou řeholníky. Manželka Jutta (přes výrazný odpor jejího otce) i její sestry Gerberga a Baetrice se také staly premonstrátkami (1139 daly postavit klášterní kostel). Gotfrid se staral zejména o chudé a nemocné. Bránil se naléhání biskupa z Münsteru, aby klášter byl záštitou jeho vlády. + 13. 1. 1127 v Ilbenstadtu v Hesensku, v tamním chrámu byl pohřben a jeho ostatky (hlava) jsou tam dodnes uchovávány. Někdejší klášterní kostel (stavba započata 1139) patří k nejvýznamnějším románským kostelům v Německu. Je zobrazován jako premonstrát buď s modelem kostela (založil tři kláštery) nebo s chleby jako symbolem dobročinnosti.