Gerhoh z Reichesbergu

Gerhoh z Reichesbergu svatý

* 1093 v Pollingu (blízko Weilheimu) v Bavorsku. Studoval ve Freisingu, Mosburgu a Hildesheimu. 1119 jej biskup Hermann z Augsburgu nazývá scholasticus na katedrální škole v tomto městě, krátce poté, stále jako jáhen, se stává kanovníkem katedrály. Postupně přijal přísnější církevní postoj a nakonec se odvrátil (1121) od biskupa Hermanna pro simonii a našel útočiště v klášteře Raitenbuch v diecézi Freising. Po konkordátu Wormském (1122) se biskup Hermann smířil s legitimním papežem Calixtem II., načež jej Gerhoh doprovázel na Lateránský koncil 1123. Po svém návratu z Říma Gerhoh odstoupil z funkce kanovníka a se svým otcem a dvěma nevlastními bratry se připojil k Austiniánským kanovníkům v Raitenbuchu (1124). Biskup Kuno Ratisbonský ho 1126 vysvětil na kněze a dal mu farnost Cham, odkud on později odstoupil pod hrozbami Hohenstaufů, uražených jím na synodu ve Würzburgu 1127. Vrátil se do Ratisbonu a 1132 jej arcibiskup Konrád I. ze Salzburgu jmenoval proboštem kanovnického kláštera v Reichersbergu, který pozvedl k duchovnímu i materiálnímu rozkvětu. Arcibiskup Konrád jej několikrát poslal na zvláštní mise do Říma, 1143 také doprovázel, spolu s Arnoldem z Brescie, kardinála Guida Santa Mariu z Portica na jeho cestě do Čech a na Moravu. Eugene III. (1145 – 1153) měl Gerhoha ve velké úctě, vztahy s nástupci tohoto papeže byly méně příjemné. U příležitosti sporné papežské volby 1159 (Alexandr III. a Viktor IV.) Gerhoh ve postavil na stranu Alexandra, ale až po dlouhém váhání. Císařská strana (Fridrich Barbarossa) proto k němu pojala nenávist. Pro odmítnutí podporovat protiipapeže byl arcibiskup Konrád odsouzen k vyhnanství (1166) a došlo k opakovaným útokům na klášter Reichersberg. Gerhoh sám byl nucen odsud uprchnout a vrátil se až po několika letech. + tam brzy po svém návratu 27. 6. 1169 a byl tam i pohřben. Gerhoh byl reformátorem v duchu myšlenek gregoriánských. Zaměřil se zejména, snad s nadměrným úsilím, na reformu duchovenstva a zdálo se mu, že výsledku nemůže být dosaženo bez komunitního života. Jeden z nejvýznamnějších teologů Německa 12 stol.