Erminold z Prüfeningu

Erminold z Prüfeningu svatý

* asi 1035, potomek švábské rytířské rodiny. Žil od dětství v císařském klášteře v Hirsau ve Schwarzwaldu, později jako benediktinský mnich, měl vliv na jeho rozkvět. Opat Vilém mu vštípil věrnost k církvi a zachovávání řehole. Erminold vynikal zbožností, skutky lásky, ale i mravní pevností vůči světským knížatům. Pokus mnichů z Hirschau reformovat pod vedením Erminolda císařský klášter Lorsch 1106 – 7 se nezdařil, když zemřel špýrský biskup Gebhard, který ho úkolem pověřil a reformu podporoval. 1114 jmenoval biskup Otto z Bambergu Erminolda opatem nového kláštera Prüfening u Řezna (1117 se zde stal opatem). Tam zavedl přísnou morálku a zaměřil se na pojetí života podle svého učitele Williama z Hirsau. U mnichů v Prüfeningu se toto přísnější vedení setkávalo s malým nadšením. Jednou chtěl klášter navštívit exkomunikovaný císař Jindřich V. a Erminold jej odmítl. Jeden spolubratr se tak rozzuřil, že opata napadl a ten za několik dní 6. 1. 1121 zraněním podlehl. Pohřben v hrobě v klášterním kostele v Prüfeningeru. Již v 1. pol. 13. stol. uctívání. 1283 jeho ostatky přeneseny a uloženy. Dnes ostatky ve vysokém hrobě ze 14. stol. (z 1283?) v klášterním kostele sv. Jiří v Prüfeningu (v Regensburgu). Ten vysvěcen 1119, první kostel Hirsauské architektonické školy ve Starém Bavorsku, příklad pro ostatní románské kostely. Také nástěnné malby z tohoto období se dochovaly. Za sekularizace uzavření kláštera 1803, ten změněn na zámek, který byl dokončen 1899 pro knížecí dům Thurn und Taxis a použit jako letní sídlo. Na opatově hrobě se dříve nechávali vážit nemocní a pak obětovali tolik vosku, kolik vážili, a tak prosili o pomoc.