Gundekar

Gundekar (Gunzo) z Eichsättu svatý

* 10. 8.1019. Biskup z Eichstättu. + zde 2. 8. 1075. 1309 vyzvednuty ostatky.