Caesarius za Špýru

Caesarius za Špýru svatý

* ve Špýru v Porýní – Falci. Caesarius studoval teologii v Paříži a poté byl kazatelem ve Špýru. Jako jáhen se účastnil 1217 – 20 křížové výpravy do Svaté země a 1219 byl v Sýrii od Eliáše Cortona, společníka sv. Františka, přijat do řádu Menších bratří. Následující rok se Caesarius s Eliášem a Františkem vrátil do Itálie a 1221 byl kapitolou v Assisi vyslán se skupinou františkánů do Německa. Tady založili pobočky, nejprve v Augsburgu, odtud podél Dunaje a Rýna na jiných místech. Caesarius se stal prvním provinciálem řádu v Německu, 1222 svolal do Wormsu první provinční kapitolu. 1223 ale opustil svůj úřad a žil až do smrti kolem 1239 v Itálii. Údajně tam byl zadržen ve sporech k ideálu chudoby jako oponent Eliáše Cortony a byl zabit při údajném pokusu o útěk (!).