Albert z Gladbachu

Albert z Gladbachu ???

Benediktinský mnich v Gladbachu, dnes Mönchengladbach. + v 10. stol.