Rotruda z Neuburgu

Rotrud(g)a z Neuburgu svatá

* v 10. stol. Abatyše v Neuburgu na Dunaji v Německu, + tam kolem 1020.