Adelaida z Vilichu

Adelaida (Adelheid, Adéla) z Vilichu svatá

* kolem 960(7) na hradě Geldern v Německu jako dcera hraběte Megingoze a Gerbergy Lotrinské. Adéla byla vzdělávána v opatství sv. Voršily v Kolíně. Zde se naučila všechny dovednosti, které se v té době očekávaly  od ženy. (Prostřednictvím svatby císaře Otty II. s vzdělanou řeckou princeznou Theophanosoud přišli do Porýní učení muži a ženy z Byzance, kteří dali podnět k pěstování věd v klášterních školách.) Když její jediný bratr Gottfried 978 zahynul v české válce, použili rodiče jeho dědictví 983 (kolem 980) k založení benediktinského kláštera ve Vilichu (dnes část Bonnu), pod zvláštní ochranou císaře a papeže, jehož 1. abatyší se stala Adéla, která zde zavedla kolem 1000 řeholi benediktinského řádu. 987 dal klášteru Otto III. významné výsady. Po smrti sestry Bertrady, abatyše v Kolíně u PM na Kapitolu, se Adéla na naléhání císaře navíc 1002 stala abatyší i tam a také důvěrnicí arcibiskupa Heriberta. Její jméno bylo spojováno s výstavbou kostela. Během těžkých hladomorů byla vždy pečující a soucitnou pomocnicí chudých a potřebných. Dle legendy konala Adéla i zázraky. Podle historických pramenů navštěvovala v době hrozného sucha hladovějící lidi a rozdávala jim dary. Lidé ji prosili o pomoc a ona se pomodlila a bodla holí (berlou) do země, ze které vytryskl proud vody. Je možné, že šlo o to, že moudrá a učená abatyše se vědomě snažila lidem dopomoci k vodě. Podle legendy sama co nejčastěji navštěvovala vyučování, aby se přesvědčila o pokroku žáků. (Kvetoucí školu 1057 popsala studentka Berta v latinské rýmované próze „Vita Sanctae Virginis Adelheydis“.) + 5. 2. 1015 (18 – 21) v Kolíně n. R. Pohřbena byla v klášterním kostele Vilich. Ostatky však byly ve válce 1650 odcizeny. Pozdně gotický sarkofág v jižní lodi kostela je tedy prázdný. Zůstalo jen několik relikvií (kosti jedné ruky), které jsou používány při každoroční slavnosti Adelheidisstrasse, kolem jejího výročí. V atributech se traduje zázrak s vínem. Uzdravování je spojováno se zmíněnou studánkou, které se dotkla berlou a jejíž voda má prý dodnes léčivou moc při očních onemocněních. K této Adélčině studánce v Pützchenu u Vilichu (části Bonnu) se stále konají poutě a slavnosti. (Vzpomínkovou slavností je tradičně i Dohlenbrot, při níž je pečen chléb na památku Adélina krmení chudých.) Pramen je v přední části historického kostela v Pützchenu, zasvěceného Adéle, postaveného 1724 jako klášterní kostel karmelitánů. Před kostelem je malá kaplička z 18. stol., která je součástí původní klášterní zdi na Adelheidisstrasse. Patronka Vilichu a Kolína. Je vzývána při očních onemocněních. Atributy: berla abatyše, kniha řehole, knížecí roucho, džbán s vínem, model kostela. Patronka Bonnu.