Sturmius

Sturmius (zřídka Sturmio, většinou Sturmi, Sturmis, občas Styrmi, Styrme) svatý

Většina informací pochází z textu Sturmiova blízkého a později opata Eigila (Vita Sturmi), proto tolik diskutované. * kolem 715 (700) v Bavorsku nebo v Horním Rakousku jako syn velkostatkářské rodiny. 735 se připojil ke sv. Bonifáci a stal se jeho (nejoblíbenějším?) žákem. Ten ho vzal s dalšími mladými muži do Fritzlar ke vzdělání u moudrého opata Wigberta. Byl velmi talentovaný. 740 přijal kněžské svěcení, několik let žil o samotě a pak ho sv. Bonifác poslal na misie do Hesenska. Při vyhledávání míst ke zřízení nových klášterů přiišel do Buchonie (kraj kolem Werry a Rhönu), která byla křesťanská už v antice, ale křesťanství tam bylo vymýceno při vpádech Sasů. 744 tam založil proslulý klášter ve Fuldě. Po založení byl jako opat 747 – 8 vyslán k delšímu pobytu v klášteře sv. Benedikta z Nursie Monte Cassino v Itálii. Po mučednické smrti sv. Bonifáce se vypravil do Fríska a přivezl do Fuldy jeho tělo a pohřbil je zde. Musel to ovšem prosadit proti biskupům Utrechtu a Mainzu. Tím význam opatství značně vzrostl, obdrželo mnoho darů a stalo se poutním místem Východofrancké říše a mnoha anglosaských poutníků. 751 dosáhl Bonifac, pod vlivem určité nejistoty z budoucnosti vedení opatství, výsady papeže Zachariáše I. – přímé podřízenosti autoritě papeže, nezávislosti na biskupské i světské moci. Odpovědnost za biskupská svěcení a jiné úřední akty sice zůstala diecéznímu biskupovi, v jehož obvodu byl oficiální akt uskutečněn, ale nemohl přitom jednat z vlastního podnětu, musel čekat na pozvání (invitatio) opatem a konventem. To po smrti Bonifácově vedlo k násilným střetům mezi dvěma jeho žáky, Sturmiem a Lulou. Pipin Mladší (Krátký) Sturmia dokonce poslal na dva roky (763 – 5) do vyhnanství, protože byl obviněn, že nechce vydat klášter mohučskému arcibiskupovi, a Fuldu podřídil Mohuči. Po vyšetření záležitosti se však mohl vrátit a Zachariášovo privilegium bylo obnoveno. Rozšiřoval dále působnost opatství. 779 se vydal v doprovodu Karla Velikého na cestu k Sasům, cestou však onemocněl a po svém návratu + ve Fuldě 17. 12. 779 a je pochován vedle Bonifáce. Např. již v prvním období vzešlo ze školy ve Fuldě mnoho skvělých učenců, 11 arcibiskupů, 11 biskupů, 14 opatů. Svatořečení 1139. Sturmiova lebka vedle Bonifácovy v dómském muzeu ve Fuldě. Znázorňován jako mnich nebo opat s berlou, knihou či půdorysem kostela.