Eliáš z Rommersdorfu

Eliáš z Rommersdorfu svatý

1197 opat premonstrátů v Rommersdorfu, dnes okres Heimbach – Weis v Neuwiedu v Porýní. + 24. 03. 1201.