Adalgar z Brém

Adalgar z Brém svatý

* kolem 840 v Brémách ze vznešené rodiny. Krátce před 856 benediktinským mnichem. Když Rimbert byl jmenován 865 následníkem Ansgara, 1. arcibiskupa Hamburku, zesnulého v opatství Corvey, opat Adalgar mu dal svého bratra, také jménem Adalgar, jako společníka. Mladší Adalgar byl tehdy jáhnem. Ke konci života jej 888 Rimbert vysvětil jako pomocného biskupa. Posléze 3. arcibiskup spojených diecézí Hamburk – Brémy (888 – 909). Vzhlede, k rozsahu svých povinností měl později sám také koadjutora v osobě jiného mnicha z Corvey Högera, později pomáhalo plnit metropolitní povinnosti 5 okolních biskupů. Adalgar žil v těžkých časech. Ačkoli Arnulfovo vítězství nad Normany (891) přineslo diecézi úlevu a pod Ludvíkem Dítě (900-911) také méně trpěla od maďarských nájezdů než země na jihu a východě, obecný zmatek a četné normanské útoky omezovaly Adalgarovu činnost, a on mohl působit jen velmi omezeně. A byl tu také nový problém vztahu Brém k arcibiskupství v Kolíně n. R. Brémy původně byly pod jurisdikcí Kolína, ale tento vztah byl ukončen vznikem arcibiskupství v Hamburku 848 a papež Mikuláš I. potvrdil podřízení Brém Hamburku 864. 890 ale arcibiskup Hermann z Kolína napsal papeži Štěpánovi V. požadavek, aby arcibiskup v Hamburku i biskup v Brémách podléhali kolínskému arcibiskupovi. Průběh diskuse je poněkud nejasný, ale je známo, že papež pozval oba do Říma, a když se Adalgar dostavil sám, zatímco Hermann byl zastoupen vyslanci s nevyhovujícími pověřeními, papež záležitost svěřil arcibiskupovi Fulkovi z Remeše k rozhodnutí na synodu ve Wormsu. Do té doby ale Štěpán zemřel a jeho nástupce Formosus předal vyšetřování do rukou synodu ve Frankfurtu 892 pod vedením Hatta z Mohuče. Na základě tam připravené zprávy pak Formosus rozhodl, že Brémy budou sjednoceny s Hamburkem tak dlouho, dokud se nebudou chtít vrátit pod Kolín, a arcibiskup z Hamburku se zatím bude účastnit provinčních synod v Kolíně, aniž by to ale znamenalo jeho podřízenost. Z toho, co je známo o osobnosti Adalgarově, se zdá, že možná neměl dost tvrdosti pro těžké doby, v nichž žil. + 9. 5. 909 v Brémách. Zobrazován v biskupském oděvu s paliem.