Lulus

Lulus svatý

* asi 705 či 710 ve Wessexu v Anglii. V Malmesbury se stal benediktinským mnichem a 737 se vydal na pouť do Říma. Zde se seznámil s arcibiskupem Bonifácem a jako jeho žák s ním odešel do Germánie. Stal se Bonifácovým arcijáhnem a oblíbeným žákem. Po návratu z Říma, kam jej Bonifác poslal projednat s papežem Zachariášem záležitosti týkající se kláštera ve Fuldě, byl Bonifácem (který jej zamýšlel učinit svým zástupcem) asi 752 vysvěcen na (chórového) biskupa. O rok později se stal mohučským biskupem. Do Říma poslán znovu 769 na synodu. Od papeže Hadriána I. obdržel 781 pallium a stal se prvním metropolitou mohučské provincie. Při neshodách s klášterem ve Fuldě založil klášter v Hersfeldu, k němuž Karel Veliký přidal větší statky, zajistil pro něj určitá privilegia a ostatky sv. Liberta. Další klášter založil v Bleidenstadtu. Byl pro kněze učitelem, pro mnichy inspirátorem a pro křesťanský lid dobrým kazatelem a pastýřem. + 16. 10. 786 během vizitační cesty v hersfeldském opatství v Hesensku. Zde byl pohřben a brzy začal být i uctíván. Znázorňován jako biskup, většinou stojící před psacím pultem.